For tiden

Vilkår – rettigheter og plikter 

Som regel  

 1. Eieren forplikter seg til å holde katten i fôrvertens omsorg under denne avtalens gyldighet så lenge punktene i denne avtalen er oppfylt. 

 2. Eier forplikter seg til ikke å overføre rettigheter etter denne avtalen til annet enn fôrverdier. 

 3. Fôrverdier forplikter seg til å mate og stelle katten og ev. kattunger født for å mate verter i perioden frem til den endelige overføringen av eierskap i henhold til denne avtalen. 

 4. Fôrverdier er obligatoriske for å holde katten tilgjengelig for eieren og for å stelle katten på en slik måte at eieren kan bruke katten til avl og/eller utstillingsrett i henhold til denne avtalen.

Oppdrett  

 1. Eieren forplikter seg til i god tid å meddele fôrverdier innen hvilken tidsramme eieren ønsker å disponere katten for parring. 

 2. Fôrverdier skal umiddelbart gi beskjed til eier når katten er kjønnsmoden og/eller begynner å løpe, og dersom kattens fruktbare oppførsel medfører sanitærplager. 

 3. Eieren disponerer katten i forbindelse med paring så lenge det er nødvendig for at paring skal kunne skje. Dersom tiden overstiger 14 dager, skal eieren spesifikt melde fra om dette til fôrverdier. 

 4. Parring ordnes av eier. Dersom paring skal skje i fôrvertens hjem, skal dette avtales skriftlig mellom partene før hver paring. 

 5. Utgangspunktet er at kull fødes til fôrverdier. Dersom et kull skal fødes til andre enn en fôrvert, skal dette avtales skriftlig før hvert kull. Dersom katten skal føde et kull i eiers omsorg, har eieren rett til å disponere katten minst 14 dager, men ikke mer enn 30 dager før forventet kattungefødsel og minst 12 uker men maksimalt 14 uker etter fødsel. Etter det går hunnkatten tilbake til fôrvertens omsorg. 

 6. SVERAK kan, dersom partene er enige om dette, gi dispensasjon for tilleggskull, dog tidligst etter at vilkårene om antall kull i denne avtalen er oppfylt. Denne avtalen må vedlegges en slik søknad. 

 7. Fôrverdier har ikke rett til å kastrere katten uten eiers skriftlige samtykke. Dersom kastrering skal skje før eierskap overføres til fôrverdier, skal dette opplyses på side 1. Kastrering skal bekostes av eier. 

 8. Fôrverdier har ikke rett til å la katten parre seg med en annen katt uten eiers godkjenning. 

 9. Fôrverdier skal varsle eieren så snart som mulig om et kull født til ham. Besøk av eier og kattungespekulanter avtales i samråd mellom eier og fôreier. 

 10. Eieren disponerer katten og ev. kattunger født for å mate verter i den tiden som kreves for å utføre de nødvendige veterinærundersøkelser og behandlinger. 

Kostnader  

 1. Alle kostnader som kan henføres til avl, herunder tilleggskostnader til fôr, sand etc. ved forsøpling, betales av eier.

 2. Kostnader til fôr, sand etc. til kattens daglige behov dekkes av fôrverdier. 

 3. Eieren er ansvarlig for kostnadene for avlsforsikring også 

forsikring for kattunger. Partene kan i denne avtale bestemme hvem som skal være ansvarlig forsikringstaker. Ved utfall av livsforsikring tilfaller forsikringserstatningen forsikringstaker.  

 1. Parten som katten oppholder seg hos har ansvaret for katten i den tiden katten er i dens omsorg. Kostnaden (egenandelen) som ikke dekkes av forsikringen må betales av den som katten oppholder seg i hvis den blir syk / blir skadet / dør. Ved avlsrelatert stell (parring, løping, kattunger etc.) betales egenandelen av eier. 

 2. Dersom en part bytter bosted og dette medfører økte transportkostnader, skal den som byttet bosted bære de økte transportkostnadene. 

Utstilling  

 1. Ved utstillingsrett har eier råderett over katten så lenge det er nødvendig for hver enkelt utstilling. Dersom tiden overstiger 5 dager, skal eieren spesifikt melde fra om fôrverdier om dette. 

 2. Eieren bestemmer ved hver anledning om fôrverdier kan utstille katten. Den som ønsker å stille ut katten er ansvarlig for kostnadene ved utstillingen. 

Tvist og oppsigelse av avtalen  

 1. Dersom katten viser seg å ha en sykdom eller lyte som ikke tillater avl eller videre avl, eller katten kastreres av veterinære årsaker, opphører fôrvertsavtalen for avlsrett. Dersom eier ikke ønsker å bruke noen. utstillingsrett etter denne avtalen går katten over i fôrvertens eie uten kompensasjon til eier. 

 2. Dersom eieren ønsker å ta tilbake katten og partene er enige om dette, må eieren betale erstatning for fôrverdier med halvparten av salgsverdien. Dersom fôrverten gis rett til å kjøpe ut katten, skal prisen fastsettes i prosent i forhold til antall kull katten har fått i fôrvertens omsorg, sammenlignet med avtalt antall kull. Startprisen for beregning er salgsverdien som er oppgitt på side 1. 

 3. Dersom fôreieren ikke kan eller ønsker å beholde katten, plikter eieren å ta katten tilbake senest innen 30 dager - ingen av partene må da erstatte den andre parten. 

 4. Dersom katten må avlives under fôrvertens stell, bør fôrverten diskutere dette med eier, dersom dette er praktisk mulig. Ved avliving skal veterinær leies inn og dødsårsak dokumenteres av veterinær. Dersom livsforsikringserstatning tilfaller eier, skal fôrverdier erstattes etter vilkårene for tilbaketakelse i § 23. 

 5. Eieren har rett til å si opp avtalen og returnere katten uten kompensasjon til fôrverdier dersom det er bevist at fôrverdier er i strid med denne avtalen. 

 6. Denne avtalen kan ikke overføres ved salg, gave eller testament. Avtalen kan heller ikke gjøres gjenstand for deling. 

 7. Dersom en part i denne avtalen dør, opphører avtalen i sin helhet og kan ikke gjøres gjeldende av avdødes rettighetshaver. Dersom eier dør, overføres eierskapet til katten til fôrverdier. 

 8. Tvister mellom partene angående denne avtalen eller annen avtale eller dokument inngått på grunnlag av denne avtalen skal primært avgjøres i en svensk domstol. 

Når vilkårene i denne avtalen er oppfylt, skal alle dokumenter tilhørende katten overleveres til fôrverdier, samtidig som det lages en overdragelsesavtale. Senest 30 dager etter overdragelsen skal eierskiftebevis sendes til SVERAKs kontor.